Begrepp

Det finns en rik flora av begrepp och termer kopplade till långivning. En del är specifika för sms-lån, medan andra är mer allmängiltiga för lån i allmänhet. För att du inte ska förvillas av termer och begrepp du inte riktigt förstår när du jämför erbjudanden och ansöker om sms-lån, hittar du på den här sidan en ordlista med de vanligaste begreppen och termerna.

Amortering
Amorteringar är avbetalningar på en skuld. Genom amorteringen minskar skuldbeloppet. För sms-lån är det vanligast att hela skulden regleras vid ett förfallodatum. För lån som betalas av på flera månader ska dock flera amorteringar betalas.

Avbetalningsplan
Om du inte kan betala amortering och ränta på ett sms-lån kan du ha möjlighet att ansöka om att betala tillbaka över en längre period utifrån en avbetalningsplan. Olika långivare har olika regler kring denna möjlighet.

Bankdag
Egentligen en dag då banker har öppet (undantag är till exempel nyårsafton och midsommarafton), men i förhållande till sms-lån den tid (vardag till vardag) som du kan behöva vänta på en utbetalning av ett sms-lån.

Betalningsanmärkning
En betalningsanmärkning är en notering i ett register som administreras av ett kreditupplysningsföretag. Betalningsanmärkningar uppkommer då Kronofogden beslutar om betalningsföreläggande i ett ärende.

Blancolån
Blancolån är lån utan säkerhet via pant. Sms-lån är typiska blancolån, privatlån likaså.

Dröjsmålsränta
Ränta som en kreditgivare har rätt att debitera en låntagare som är försenad med en betalning. Rätten följer av regler i räntelagen.

Effektiv ränta
Effektiv ränta är en uppgift som visar årsräntan för ett lån då både den nominella räntan, eventuella inbetalningar under löptiden samt uppläggningsavgifter, aviavigifter och andra avgifter räknas in.

E-legitimation
Ett sätt att verifiera identitet med hjälp av digitala verktyg, såsom koder, bankdosor och appar. BankID och mobilt BankID är exempel på e-legitimation.

Förlängningsavgift
Avgift som adderas till skulden i det fall långivaren godkänner en ansökan från låntagaren om att förlänga återbetalningstiden.

Förseningsavgift
Avgift som en långivare har rätt att ta ut vid utebliven betalning. Enligt lag får förseningsavgiften inte överstiga 60 kr.

Instantor
En metod för legitimering på nätet. Legitimeringen sker genom inloggning på ett privat transaktionskonto i en internetbank.

Konsumentkreditlagen
Den ramlagstiftning som reglerar kreditgivning. Lagen är skyddande till konsumentens, det vill säga låntagarens, fördel. Konsumentkreditlagen i sin helhet hittar du här.

Kreditscore/kreditbetyg
Ett samlat omdöme om en persons kreditvärdighet. Omdömet kan presenteras på olika sätt, till exempel med en procentsats som anger risken för att den omfrågade ska underlåta att uppfylla sin betalningsskyldighet.

Kreditprövning
Kreditprövningen, eller kreditbedömningen, är den process långivaren genomför för att få beslutsunderlag om en låneansökan ska beviljas eller inte. I kreditprövningen prövas såväl betalningsförmåga som kreditvärdighet. Underlaget för bedömningen utgörs bland annat av en kreditupplysning.

Kreditupplysning
En kreditupplysning är ett dokument, fysiskt eller digitalt, som visar en privatpersons eller ett företags kredithistorik. Tidigare beviljade lån och krediter och deras art samt eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldon hos Kronofogden finns med i kreditupplysningen.

Kreditupplysningskopia
Dokument, fysiskt eller digitalt, som skickas ut till den som har omfrågats hos ett kreditupplysningsföretag.

Preliminärt besked
Ett första besked om beviljande/icke beviljande av lån. För sms-lån presenteras beskedet normalt omedelbart och då via sms eller direkt på skärmen. Beslutet är preliminärt tills det att en handläggare har bekräftat det och initierat utbetalning.

Räntefria lån
Lån som löper utan ränta (dock eventuellt med avgifter). För sms-lån är räntefria lån erbjudanden som riktas till nya kunder.

Uppdatering
En mindre omfattande inhämtning av kreditinformation som inte ger upphov till en ny komplett kreditupplysning. Syftet är endast att undersöka om det har skett större förändringar i en befintlig låntagares kreditinformation.

Uppläggningsavgift
Avgift som tas ut för den administration som är förknippad med handläggningen hos långivaren. Det finns ingen standard för hur stor den är, utan respektive långivare är fri att ta ut valfri avgift.

UC
Populär benämning på en kreditupplysningskopia. UC är emellertid ett av flera företag som samlar kreditinformation och ”en UC” är därmed inte synonym med en kreditupplysning.

Ångerrätt
Lagstadgad rätt (21 § konsumentkreditlagen) som ger konsumenten rätt att frånträda ett kreditavtal inom 14 dagar. Lånebeloppet ska betalas tillbaka i sin helhet inom 30 dagar tillsammans med eventuellt upplupen ränta (dock inte eventuella avgifter).

Återbetalningstid
Detsamma som löptid, det vill säga tiden från det att lånet betalas ut till det att den sista amorteringen/räntebetalningen ska vara långivaren tillhanda.