Bli skuldfri

Hjälpande hand

Skulder påverkar både den löpande hushållsekonomin och kan verka betungande även mentalt. Det är idag lätt att dra på sig skulder av olika slag, och över tid kan skuldbördan kännas oöverstiglig. Lyckligtvis finns hjälp att få och genom att ta hjälp av bland annat kommunala skuldrådgivare och följa ett par generella tips kan du undvika att hamna i svårigheter på grund av hög skuldsättning.

Här skriver vi om hur kommunala skuldrådgivare kan hjälpa till, vilka möjligheter du har att få hjälp av Kronofogden samt presenterar generella tips.


Kommunala skuldrådgivare

I varje kommun ska det finnas en funktion som kallas kommunal skuldrådgivning (alternativt budget- och skuldrådgivning). I mindre kommuner är det normalt en enskild tjänsteman som är utsedd att vara skuldrådgivare medan det i större kommuner kan finnas en hel sektion med detta uppdrag. Det är kostnadsfritt att ta hjälp av kommunens tjänster och den person som handlägger ditt ärende har alltid tystnadsplikt.

Skuldrådgivaren utgår alltid från din aktuella situation och dina önskemål, och inget ärende är egentligen för ”litet”. Du behöver absolut inte vara högt skuldsatt och ha ett eller ett par ärenden hos Kronofogden för att kontakta skuldrådgivaren.

Det här kan en kommunal skuldrådgivare hjälpa till med:

  • Övergripande information och tips om privatekonomi
  • Hjälp med att skapa en budget
  • Rådgivning för att förändra din ekonomi och ditt konsumtionsmönster
  • Hjälp med betalningsförslag hos borgenärer
  • Hjälp med ansökan om och löpande stöd vid skuldsanering

Kronofogden

Många har en mycket negativ bild av Kronofogdemyndigheten som myndighet. Det ligger liksom i sakens natur att en myndighet som har långtgående befogenheter att påverka ens privatekonomi med till exempel föreläggande, utmätning och vräkning inte får den mest positiva stämpeln.

Kronofogden har emellertid ett uppdrag som inkluderar mer än utmätning och handräckning. I uppdraget från regeringen finns också en rådgivningsplikt och dessutom är det Kronofogden som är ansvarig för institutet skuldsanering.

När det gäller rådgivning har Kronofogden för det första en skyldighet att sammanställa alla lagar, förordningar och andra regler som rör skulder, försenade betalningar, betalningsföreläggande, med mera. För det andra har myndigheten ett folkbildande uppdrag som innebär att man ska ta fram utbildningsmaterial för privatekonomi. Ett bra exempel är skriften ”Koll på vardagsekonomi” som kan laddas ner här. För det tredje har myndigheten en kundtjänst som är behjälplig med att svara på frågor.

När det gäller skuldsanering är det Kronofogden som handhar hela processen från en ansökan från en privatperson till det att skuldsaneringen efter fem år avslutas. Skuldsanering är att likställa med en sista möjliga utväg för en hårt skuldsatt person. Grundkravet är att endast den som har betydande skulder och inte anses ha en möjlighet att betala tillbaka under överskådlig tid kan beviljas skuldsanering.


Generella tips

  • Det kan bara finnas en anledning till att du har skulder, och det är att du själv har tagit lån av olika slag, såsom till exempel smslån och privatlån, eller andra typer av krediter. Det första tipset för att du ska kunna bli skuldfri är således att du undviker att ta nya lån. Varje nytt lån ökar bördan du har att bära.
  • Ett annat tips är att du ser över hur skuldbördan faktiskt ser ut. Det låter kanske märkligt, men många som har en hög skuldsättning har inte särskilt bra kännedom om vilka skulder som finns, hur stora de är och med vilka villkor de löper. Genom att gå igenom alla lån och krediter får du ett grundläge som du kan utgå från när du börjar ta steg för att bli skuldfri.
  • Ser du till att få svart på vitt över din skuldsituation kan du börja planera för att betala tillbaka. Grundtipset är att du ska betala av extra på det dyraste lånet först. Vilket som är dyrast ser du enkelt på räntesatsen. När det dyraste lånet är återbetalat i sin helhet fortsätter du med det näst dyraste, och så vidare.
  • Är skulderna alltför betungande, med följden att du över huvud taget inte kan betala tillbaka, bör du kontakta borgenären. Du har nämligen normalt möjligheten att få till stånd en avbetalningsplan. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta skuldrådgivaren i din kommun.