Skuldsättning

Skuldsatt kvinna med ångest

Skuldsättning är generellt dåligt, eftersom det innebär att man intecknar framtida inkomster för att betala av för tidigarelagd konsumtion. I tillägg innebär skuldsättning att man rent faktiskt förlorar pengar varje månad för den fördelen som det innebär att kunna skjuta upp köp och investeringar. Samtidigt är inte alla skulder lika dåliga. En skuld som uppkommer till följd av köp av en fastighet för boende kan till och med anses vara mer eller mindre nödvändig. En lån som uppkommer på grund av ett smslån har långt ifrån samma positiva konnotation.

På den här sidan kan du läsa mer om skuldsättning och hur du kan ta dig ur svår skuldsättning, hur indrivningsförfarandet ser ut samt något om skuldsanering.


Vad är en skuld?

En skuld är en förpliktelse att på uppmaning av borgenären eller efter en fastställd amorteringsplan betala tillbaka ett visst belopp. Normalt uppstår skulden på grund av lån, men den kan också uppkomma till följd av skadestånd, uteblivet underhåll, med mera.

Den som har en skuld är per definition skuldsatt. Samtidigt har det i vårt moderna språkbruk skett en glidning kring begreppet. En person som är skuldsatt anses ha problem med att betala amorteringar och räntor på sina lån och en person som är svårt skuldsatt beräknas inte kunna betala tillbaka sina lån under överskådlig framtid. Kronofogden använder till exempel rekvisitet ”svårt skuldsatt” i bedömningen om en person ska kunna få skuldsanering. För att precisera kan man använda termen insolvent, som betyder att de ekonomiska tillgångarna idag och i morgon inte räcker för att täcka de utestående ekonomiska utfästelserna.

Skuld – förpliktelse att betala
Skuldsättning – själva förhållandet att man är skuldsatt
Insolvens – oförmåga att betala räntor och amorteringar i tid

Ta lån för att betala lån

Den som är insolvent sitter i en besvärlig knipa eftersom det alltid ska ut mer pengar än vad som kommer in. Kort sagt går en insolvent person alltid minus varje månad. Dessutom gör varje missad amortering och räntebetalning att skulderna hela tiden ökar.

Det största misstaget en skuldsatt person kan göra är att ta nya lån för att betala gamla. Det nya lånet ger ett tillfälligt andrum i och med att nästa inbetalning kan göras, men det adderar också till den befintliga skuldsättningen. Särskilt problematisk kan situationen bli om den skuldsatte ansöker om ett smslån med en kort återbetalningstid. Försenad eller utebliven betalning ger upphov till betydande kostnader i förhållande till lånebeloppet.

Det finns emellertid ett undantag till grundregeln att lån inte ska användas för att betala på lån. Det handlar om så kallade samlingslån. Många gånger kan ett billigare privatlån som så att säga ”samlar” dyrare krediter vara en mycket smart lösning för att sänka lånekostnaderna. Själva skuldsättningen förändras dock givetvis inte.


Indrivningsförfarandet

Varje skuld har en tydlig ägare som har ett mycket stort intresse av att få tillbaka sina pengar. Samtidigt finns regler som tydligt preciserar hur ägaren av en skuld, det vill säga borgenären, får kräva in betalning.

Det finns tre formella steg i indrivningsprocessen för ett lån, nämligen:

  • Påminnelse
  • Inkasso
  • Föreläggande
  • Utmätning

En långivare har en möjlighet att skicka ut en påminnelse vid försenad betalning. Denna kan också följa med en avgift (maximalt 60 kr) samt krav på betalning av dröjsmålsränta. Flera påminnelser kan skickas ut, men avgiften får bara tas ut en gång.

I nästa steg kan långivaren sälja vidare skulden till ett inkassobolag (om långivaren inte har den funktionen också, det vill säga). Får inkassobolaget inte betalt kan det ansöka om ett föreläggande hos Kronofogden.

Kronofogden har sedan ett antal metoder för indrivning att använda. För lån är utmätning det främsta alternativet och det är då primärt löneutmätning som kommer i fråga.


Skuldsanering

Skuldsanering är en lösning för den som är insolvent, det vill säga svårt skuldsatt. Det är Kronofogden som handhar denna lösning. Vad skuldsaneringen innebär för den som beviljas den, är att Kronofogden beslutar om en obligatorisk avbetalningsplan som ska följas under fem års tid. Under femårsperioden ska den som genomgår skuldsanering leva på existensminimum och i praktiken ska alla inkomster gå till att betala av på skulderna.