Nya regler för skuldsanering

skuldsanering-ny-lag

Skuldsanering är ett verktyg som ger en mycket svårt skuldsatt person en möjlighet att åter komma på fötter. Detta verktyg, som administreras av Kronofogden, innebär att skulderna sätts ned till en nivå som den skuldsatte kan betala genom att leva på existensminimum under fem år. Hittills har det varit mycket svårt att bli beviljad skuldsanering, men från och med den 1 november kommer möjligheterna att bli större. Då träder nämligen den nya skuldsaneringslagen i kraft. Den innehåller en mängd nyheter och majoriteten av ändringarna syftar till att göra det enklare att både bli beviljad skuldsanering och kunna uppfylla de skyldigheter som följer av den.

Kronofogden får upplysningsplikt

Kronofogden ansvarar för utmätning av olika slag och annan typ av verkställighet. Därigenom har myndigheten direkt kontakt med svårt skuldsatta. Av den anledningen kan Kronofogden vara källa till information om skuldsanering och just det uttrycks i den nya lagen. Kronofogden ska lämna information om möjligheterna att få skulderna nedsatta eller avskrivna.

Skulder behöver inte preciseras exakt

Tidigare har den som ansöker om skuldsanering behövt lämna detaljerad information om skuldernas storlek, deras art samt vem som är borgenär. Denna informationsplikt mildras en del med den nya lagstiftningen. I stället läggs ett större ansvar på borgenärerna.

Den som ansöker ska i sin ansökan ange namn på samt kontaktuppgifter till kända borgenärer. Någon precisering vad gäller belopp eller hur skulden har uppkommit behöver inte lämnas in.

Kronofogden sköter återbetalningar

Tidigare har den som beviljats skuldsanering behövt hantera återbetalning enligt betalningsplan på egen hand. Från och med den 1 november 2016 gäller i stället att gäldenären ska betala till en ”betalningsförmedling” som sköts i regi av Kronofogden. Det är sedan Kronofogden som ska betala de olika borgenärerna. Funktionen betalningsförmedling ska finansieras med avgifter och dessa kommer att debiteras gäldenärerna. Storleken på avgiften kommer att anges respektive avbetalningsplan.

Ansöka digitalt

Någon gång strax efter den 1 november kommer Kronofogden att öppna dörrarna för en e-tjänst kring skuldsanering. Det kommer alltså vara möjligt att göra en preliminär ansökan direkt på nätet. Processen kring att dra upp avbetalningsplan, med mera, kommer dock inte att ske online. Det kommer fortfarande att krävas ett fysiskt möte för att ordna med detaljerna.

Två betalningsfria månader

En gäldenär som beviljas skuldsanering kommer att ha möjlighet att få två betalningsfria månader varje kalenderår. Enligt lagen gäller det juni och december. Syftet är framför allt att ge den som har barn möjlighet att ha råd att spendera tid med barnen. Ett annat syfte är att ge gäldenären andrum i återbetalningen. Sistnämnda utgår från en idé om att betalningsfria månader kan göra det lättare att arbeta mot ekonomisk rehabilitering.

Kortare betalningsplaner

Att en skuldsanering ska pågå under fem år har varit en regel mer eller mindre fäst i sten sedan införandet av lagen 1994. Med den nya lagen luckras den emellertid upp. Det ska vara möjligt för Kronofogden att besluta om en kortare betalningsplan om ”beaktansvärda skäl” finns. Förarbetena nämner inga exempel, men det är troligt att vissa barnfamiljer med särskilda behov kan komma att beviljas en kortare betalningstid.

Skuldsanering för företagare

I samband med att ändringar görs i skuldsaneringslagen kommer även en ny lag om skuldsanering för företagare att införas. Denna ställer upp regler för så kallad F-skuldsanering som innebär att den som har dragit på sig skulder via företagande – eget eller via närstående – i vissa fall kan beviljas skuldsanering.

Den nya lagen, Lag (SFS 2016:675) om skuldsanering hittar du här.